خدمات مجموعه

خدمات مجموعه

 
 

نام گذاری حیوانات

نام گذاری حیوانات
مجموعه کلبه حیوانات  در این بخش سعی نموده است اسامی متعارفی برای حیوانات تهیه نموده و به در اختیار شما صاحبان حیوانات قرار داده لازم به ذکر است نام گذاری حیوانات در آموزش آنها بسیار مهم  و ضروری است پس اول اسامی که انتخاب مینمایید نوعی نباشد که اعتراض و غیر قابل قبول عامه باشد و سعی کنید نام حیوان را به تفکیک نوع نژاد  و جنسیت آنها و ترجیها نامهای کوتاه دوسیلابی را برای حیوان خانگی خود انتخاب نموده